KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Outsourcing / Audity wewnętrzne

W ramach Outsourcingu możecie Państwo zlecić MCS realizację auditów wewnętrznych w Firmie. Istnieje możliwość realizacji auditów:

1. Systemu Zarządzania Jakością,
2. Systemu Zarządzania Środowiskiem,
3. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
4. Procesu produkcyjnego.

W ramach auditów Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskiem lub Systemu Zarządzania BHP realizowane są audity:
Wstępny – audit polegający na sprawdzeniu stopnia spełnienia wymagań normy Systemu Zarządzania. Wynikiem auditu jest raport szczegółowo opisujący spełnienie lub odstępstwa od punktów normy oraz określający niezbędne działania zmierzający do całkowitego spełnienia wymagań.
Wewnętrzny – audit wybranego procesu zarządzania lub obszaru Firmy, w ramach którego realizowanych jest wiele procesów. Wynikiem auditu jest raport opisujący spełnienie wymagań oraz raporty niezgodności (opis odstępstw od wymagań) oraz propozycje doskonalenia (propozycje usprawnień Systemu Zarządzania).

Audit procesu produkcyjnego ma na celu sprawdzenie poprawności wdrożenia procesu produkcji do realizacji. Pozwala on na określenie czy proces produkcyjny został zaprojektowany poprawnie oraz czy został prawidłowo uruchomiony, daje informację na temat wiedzy i kompetencji zaangażowanych pracowników oraz dopasowania infrastruktury. W wyniku audit otrzymujecie Państwo raport w którym określone jest stopień poprawności wdrożenia procesu w różnych obszarach. Dodatkowo opracowane są raporty niezgodności (opis odstępstw od wymagań) oraz propozycje doskonalenia (propozycję usprawnień procesu produkcyjnego).

Korzyści z powierzenia MCS realizacji auditów:
ograniczenie liczby audytorów wewnętrznych oraz zmniejszenie kosztów szkoleń auditorów,
bezstronność w realizacji auditów – brak zaangażowania auditora w auditowane obszary lub procesy,
pełna wiedza na temat stopnia spełnienia odpowiednich wymagań.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone