KORZYŚCI DLA FIRMY

zwiększenie zaufania Klientów
poprawa wizerunku firmy
wzrost konkurencyjności
wzrost świadomości pracowników
ciągłe doskonalenie się Firmy
usprawnienie procesów
określenie mierzalnych celów
gwarancja spełnienia wymagań Klienta
AKTUALNOŚCI

Czynniki szkodliwe
na stanowisku pracy - PDF
grafika

Outsourcing / Audity dostawców

Firma MCS proponuje Państwu także możliwość zlecenia auditów dostawców. W ramach tych auditów możliwe jest przeprowadzenie auditów:

1. Systemu Zarządzania Jakością,
2. Systemu Zarządzania Środowiskiem,
3. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
4. Procesu produkcyjnego.

W ramach auditów Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskiem lub Systemu Zarządzania BHP sprawdzane jest zgodność Systemu Zarządzania dostawcy z wymaganiami postawionymi w normie. Auditowi poddane zostają:
Dokumentacja Systemu Zarządzania – weryfikacja wymaganej postanowieniami normy dokumentacji, tj. Księgi Systemu Zarządzania, Polityki i celów Systemu Zarządzania, wymaganych procedur,
Realizacja auditów wewnętrznych u dostawcy – proces planowania auditów wewnętrznych oraz zapisy z ich realizacji,
Realizacja działań korygujących i zapobiegawczych – planowanie oraz skuteczność realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
Szkolenie pracowników – proces planowania i realizacji szkoleń wewnętrznych,
Nadzorowanie wyrobu niezgodnego – proces nadzoru i postępowania z wyrobem niezgodnym,
Inne szczegółowe obszary wskazane przez zlecającego audit.

Audit procesu produkcyjnego ma na celu sprawdzenie poprawności wdrożenia procesu produkcji do realizacji. Pozwala on na określenie czy proces produkcyjny został zaprojektowany poprawnie oraz czy został prawidłowo uruchomiony, daje informację na temat wiedzy i kompetencji zaangażowanych pracowników oraz dopasowania infrastruktury. W wyniku audit otrzymujecie Państwo raport w którym określone jest stopień poprawności wdrożenia procesu w różnych obszarach. Dodatkowo opracowane są raporty niezgodności (opis odstępstw od wymagań) oraz propozycje doskonalenia (propozycję usprawnień procesu produkcyjnego).

Korzyści z powierzenia MCS realizacji auditów u dostawcy:
ograniczenie liczby audytorów wewnętrznych oraz zmniejszenie kosztów szkoleń auditorów,
bezstronność w realizacji auditów – brak zaangażowania auditora w auditowane obszary lub procesy,
pełna wiedza na temat stopnia spełnienia odpowiednich wymagań.

yourmcs.pl © 2013 wszelkie prawa zastrzeżone